Blueberry Qi Pop

14MG THC

$5.00
each

Blueberry Qi Pop
Qi Co

Butterscotch Qi Pop

14MG THC

$5.00
each

Butterscotch Qi Pop
Qi Co

Coconut Qi Pop

14MG THC

$5.00
each

Coconut Qi Pop
Qi Co

Raspberry Qi Pop

14MG THC

$5.00
each

Raspberry Qi Pop
Qi Co

Root Beer Qi Pop

14MG THC

$5.00
each

Root Beer Qi Pop
Qi Co

Sour Bhotz - Blueberry

78.8MG THC

0.4MG CBD

$12.00
each

Sour Bhotz - Blueberry
Sour Bhotz

Sour Bhotz - Fruit Punch

78.8MG THC

0.4MG CBD

$12.00
each

Sour Bhotz - Fruit Punch
Sour Bhotz

Sour Bhotz - Grape

78.8MG THC

0.4MG CBD

$12.00
each

Sour Bhotz - Grape
Sour Bhotz

Sour Bhotz - Mango

78.8MG THC

0.4MG CBD

$12.00
each

Sour Bhotz - Mango
Sour Bhotz

Strawberry Qi Pop

14MG THC

$5.00
each

Strawberry Qi Pop
Qi Co

Tangerine Qi Pops

14MG THC

$5.00
each

Tangerine Qi Pops
Qi Co